DISCLAIMER / PRIVACY CODE

 

Deze code geldt voor alle door Omifocus Best Practice Solutions, hierna te noemen 'OBPS', over u vastgelegde informatie.

 

Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van OBPS, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

OBPS verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen waarvan u hebt aangegeven dat deze voor u van belang zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen. Dit tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen.
OBPS verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan OBPS verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen met OBPS via E-mail.
Omdat OBPS haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens worden in dit kader door OBPS uitsluitend gebruikt voor werving en selectiedoeleinden binnen OBPS. Er wordt door OBPS niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep.

 

Bijzondere persoonsgegevens

OBPS vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens.
Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u OBPS uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken.

 

E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat OBPS voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail. De informatie zal niet aan derden worden afgestaan, tenzij op uw uitdrukkelijk verzoek.

 

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door OBPS vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

  • OBPS hiertoe wettelijk verplicht is;
  • u daar expliciet om vraagt;
  • dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;
  • u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd.

De website van OBPS wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

 

Bewaren van gegevens

OBPS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van u persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrag- en beroepsregels is verstreken.

 

Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die OBPS van u verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. OBPS streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal OBPS, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.
OBPS aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. OBPS aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal OBPS, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

 

Beveiliging

OBPS heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van OBPS dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van OBPS, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

 

Wijzigingen Privacy Code

OBPS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Code. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Code geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact opnemen met OBPS

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan OBPS via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de bedrijfsleiding per email of per brief overeenkomstig de contactgegevens die zijn vermeld op deze website.