ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene bepalingen

Artikel 1

 1. In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever
  , de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Omnifocus Best Practice Solutions, hierna te noemen Omnifocus, opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten of het geven van advies.
  Overeenkomst
  , de overeenkomst, waarbij Omnifocus zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, diensten te leveren of advies te geven.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door Omnifocus gesloten overeenkomst.
 3. Het staat Omnifocus vrij om met de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende, schriftelijke vastgestelde, afspraken te maken. De eventueel afwijkende voorwaarden prevaleren dan boven deze algemene voorwaarden.
 4. Als door een opdrachtgever eigen voorwaarden worden gehanteerd, dan zullen deze wijken voor deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 5. Omnifocus verbindt zich door het sluiten van een overeenkomst, zorg te dragen voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 6. Omnifocus is gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door een partij waarmee Omnifocus een partnerovereenkomst heeft gesloten, indien dit naar het oordeel van Omnifocus redelijkerwijs noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, of indien dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. Deze algemene voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.
 7. Indien twee of meer personen c.q. rechtspersonen samen een overeenkomst met Omnifocus hebben gesloten, dan zijn zij ieder afzonderlijk tegenover Omnifocus verbonden.
 8. De opdrachtgever heeft niet het recht de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zonder toestemming van Omnifocus aan een derde over te dragen.

 

Offertes

Artikel 2

 1. Offertes worden vrijblijvend door Omnifocus aangeboden.
 2. Een offerte is zo lang geldig, als in de offerte staat aangegeven.
 3. Voor zover zich bij de uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal Omnifocus de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

 

Aanvang van de overeenkomst

Artikel 3

 1. De door Omnifocus en opdrachtgever gemaakte afspraken, betreffende de overeenkomst, worden door Omnifocus vastgelegd in een voorstel van opdracht.
 2. Het voorstel is gebaseerd op de door de opdrachtgever aan Omnifocus verstrekte informatie en wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 3. Het voorstel van opdracht wordt, door Omnifocus ondertekend, toegezonden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever moet uiterlijk veertien dagen na dagtekening, het 'voor akkoord' ondertekende voorstel of zijn schriftelijke bezwaren daartegen, ingediend hebben bij Omnifocus.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Omnifocus en de opdrachtgever ondertekende voorstel door Omnifocus retour is ontvangen.

 

Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 4

 1. De overeenkomst eindigt met haar volbrenging.
 2. Opzegging van de overeenkomst is alleen dan rechtmatig, indien zij schriftelijk en met een opzeggingstermijn van twee maanden geschiedt.
 3. De opdrachtgever, die de overeenkomst onrechtmatig doet eindigen, is gehouden aan Omnifocus alle directe en/of indirecte schade die hieruit voortvloeit en die Omnifocus lijdt, te vergoeden.
 4. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd, zich tot de rechter te wenden, met het verzoek de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.
 5. Als gewichtige redenen worden beschouwd, veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort beëindigd te worden.

 

Intellectueel eigendom

Artikel 5

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Omnifocus samengestelde offertes, adviezen, modellen, cursusmateriaal en andere geestesproducten van Omnifocus, berusten bij Omnifocus, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of op de factuur zijn vermeld.
 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Omnifocus mogen uitgewerkte offertes, adviezen, modellen, cursusmateriaal en andere geestesproducten van Omnifocus op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6

 1. Indien Omnifocus met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een datum van levering en/of een termijn van uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, heeft Omnifocus het recht de termijn waarbinnen de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd, zelf naar redelijkheid te bepalen.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Omnifocus overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Omnifocus ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De binding van Omnifocus aan een ( overeengekomen) fatale termijn vervalt, indien de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van de overeenkomst wenst, tenzij de wijzigingen of het oponthoud van zo geringe betekenis zijn, dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
 6. Indien het uitvoeringsresultaat van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor de opdrachtgever, dan legt hij zijn bezwaren binnen twee dagen na oplevering schriftelijk en gemotiveerd voor aan Omnifocus en geeft hij Omnifocus de gelegenheid binnen redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen, eventueel tegen betaling van de meerkosten welke dit met zich meebrengt.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 7

 1. Omnifocus is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de opdrachtgever lijdt, indien Omnifocus door overmacht niet in staat is haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Omnifocus opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn zowel Omnifocus als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Omnifocus is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan, ook die de opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk door Omnifocus is veroorzaakt.
 3. Omnifocus  is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn, waarvoor de opdracht is verleend, in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de door Omnifocus krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
 4. Omnifocus is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 5. Verzending van gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Omnifocus is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van deze gegevens, documenten, boeken, papieren en goederen.
 6. Omnifocus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden, die schade geleden menen te hebben op grond van het uitvoeren van de overeenkomst door Omnifocus ten behoeve van de opdrachtgever. Omnifocus wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.
 7. De omvang van de aansprakelijkheid van Omnifocus strekt per overeenkomst nooit verder dan het totale bedrag, dat Omnifocus ter zake van die overeenkomst, aan de opdrachtgever in rekening brengt en dat is vastgelegd in de overeenkomst.
 8. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van een half jaar na voltooiing van de opdracht.

 

Betalingsvoorwaarden

Artikel 8

 1. De opdrachtgever is aan Omnifocus het overeengekomen honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting.
 2. Omnifocus factureert volgens een overeengekomen factureringsschema.
 3. Omnifocus  is bij aanvang van uitvoering van de overeenkomst gerechtigd een deel van het overeengekomen honorarium te factureren, indien dit met de opdrachtgever is overeengekomen.
 4. De betalingstermijn is vijftien kalenderdagen na factuurdatum. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedrag door Omnifocus is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de rekening van Omnifocus is bijgeschreven.
 5. Het is niet noodzakelijk dat Omnifocus de opdrachtgever aanmaant, sommeert of in gebreke stelt, wil zij zich op deze bepaling kunnen beroepen.
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen vijftien kalenderdagen na factuurdatum heeft betaald, is Omnifocus gerechtigd vanaf de vervaldag de opdrachtgever 5 % rente cumulatief per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening onder verhoging van € 25 voor administratieve kosten en welke maandelijks vanaf het eerste verzuim in rekening wordt gebracht.
 7. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft met de nakoming van diens betalingsverplichtingen, komen alle door Omnifocus  ter invordering in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, het laatste ten belopen van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, ten laste van de opdrachtgever.
  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Omnifocus maakt als gevolg van niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 8. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen binnen vijf dagen na factuurdatum aan Omnifocus  te worden bekendgemaakt.
 9. Reclames als in lid 8 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 10. Wanneer de overeenkomst eindigt, voordat de uitvoering is volbracht of voordat de tijd, waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk is van de volbrenging, onderscheidenlijk het verstrijken van de tijd, heeft Omnifocus het recht op:
  a.     het volle honorarium, als de opdrachtgever de overeenkomst door onrechtmatige opzegging heeft beëindigd of als de overeenkomst op grond van een aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming is ontbonden;
  b.     een naar billijkheid vast te stellen deel van het honorarium, in alle overige gevallen van tussentijdse beëindiging, in verband met de reeds verrichte werkzaamheden.
 11. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen die hij op Omnifocus heeft of meent te hebben.

 

Onverbindend verklaring

Artikel 9

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een rechterlijke instantie onverbindend worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

 

Toepasselijk recht

Artikel 10

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.